home

Nijs Nieuws Nijs Nieuws Nijs

 • Hûndert jier heit

  7 februari 2017

  Hûndert jier heit As bern wie 7 febrewaris ien fan de moaiste dagen fan it jier. Net allinnich wie it dy deis ús heit syn jierdei, mar dy fan master ek! Op it twamansskoaltsje fan ús heit waarden de...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Hereniging

  30 januari 2017

  Hereniging Het berichtje van Lilan, dat mom and dad over twee dagen aan zouden komen op Schiphol, kwam toch nog onverwacht. Of ik er, please-please, bij wilde zijn. Natuurlijk wilde ik dat! En dus reed ik met mijn man op...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Presentatie Wês net bang, (mar wol foarsichtich)

  11 januari 2017

  Presentatie Wês net bang, (mar wol foarsichtich)   Dinsdag 10 januari was het zo ver, de ochtend van de presentatie van Wês net bang. De dag ervoor hadden we Lilan van de trein gehaald. Op het station stond een fotograaf...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • 2017: Wees niet bang

  31 december 2016

  2017: Wees niet bang, (maar wel voorzichtig)   In 2015 nam ik afscheid van OSG Piter Jelles. Ik wilde eerder met pensioen gaan om volledig schrijfster te worden. Het eerste jaar viel dat niet mee, door andere besognes schreef...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • 2017: Wês net bang

  30 december 2016

  2017: Wês net bang, (mar wol foarsichtich) Yn 2015 naam ik ôfskie fan OSG Piter Jelles. Ik woe earder mei pinsjoen om folslein skriuwster te wurden. It earste jier foel dat net ta, troch oare besonjes skreau ik net...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Meidwaan oan Lês No!

  10 november 2016

  Meidwaan oan Lês no!   It wiene drokke moannen, nei de útrikking fan de Simke Kloostermanpriis. Wylst ik de jierren dêrfoar mar wat oankeutele mei skriuwen en no en dan wat útjaan, barde der ynienen fan alles en noch...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Ynterview Ensafh

  30 oktober 2016

  Ynterview Ensafh   Yn de tiid fan de Simke Kloostermanpriis, maaie 2016, ha ik de noadige ynterviews jûn. Doe’t de fraach fan Ensafh lêstendeis kaam om in ynterview, wie ik ferbaasd, der wie ommers gjin nijs. Op myn fraach...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Salsa Girl naar Frankfurt

  16 oktober 2016

  Salsa Girl naar Frankfurt     Van 19-23 oktober vindt de Frankfurter Buchmesse plaats. Nederland en Vlaanderen zijn gastland; in hun paviljoen presenteren zij hun cultuur en literatuur aan een Duits en Internationaal publiek. Ook de brochure Ten Books...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Kinderboekenweek: voor altijd jong

  4 oktober 2016

  Kinderboekenweek: voor altijd jong Vanavond is het kinderboekenbal, de opening van de kinderboekenweek. De enige week per jaar die uitrekbaar is. Voor sommige schrijvers is die week al begonnen. Ze treden op, als oude dametjes met pruiken op, met...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Einlings: fakânsje!

  9 september 2016

  Einlings: fakânsje! Nei in lange wurksimmer, dêroer letter oait ris mear, levere ik de manuskripten yn dy’t ik dwaan woe en koe ik op fakânsje. Al jierren gean ik mei skoansus op stap, om’t de man, rêchtechnysk sjoen, net...

  Lees meer
  Hanneke de Jong