home

Nijs Nieuws Nijs Nieuws Nijs

 • Kinderboekenweek: voor altijd jong

  4 oktober 2016

  Kinderboekenweek: voor altijd jong Vanavond is het kinderboekenbal, de opening van de kinderboekenweek. De enige week per jaar die uitrekbaar is. Voor sommige schrijvers is die week al begonnen. Ze treden op, als oude dametjes met pruiken op, met...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Einlings: fakânsje!

  9 september 2016

  Einlings: fakânsje! Nei in lange wurksimmer, dêroer letter oait ris mear, levere ik de manuskripten yn dy’t ik dwaan woe en koe ik op fakânsje. Al jierren gean ik mei skoansus op stap, om’t de man, rêchtechnysk sjoen, net...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Utrikking Simke Kloostermanpriis 2016

  24 mei 2016

  Utrikking Simke Kloostermanpriis 2016 Freed 20 maaie wie it safier: de útrikking fan de Simke Kloostermanpriis 2016. Wylst de gasten nei de Petrustsjerke yn Twizel giene, hiene wy noch even tiid yn it hûs fan Simke om yn de...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Simke Kloostermanpriis 2016!

  13 april 2016

  Simke Kloostermanpriis 2016 Boargemaster Gerbrandy fan Achtkarspelen belle foar de twadde kear. Ik wie net thús, myn man naam op. De boargemaster tocht dat er it myn man ek wol tafertrouwe koe. ‘Jo frou mei in spetterjend feest organisearje,’...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Schoolschrijver: een emotionele les

  7 april 2016

  De Schoolschrijver: een emotionele les Het was deze week een overvol uur op de scholen. Met terugkijken op de maillessen, die deels waren mislukt maar die ook juweeltjes aan vragen hadden opgeleverd. Bijvoorbeeld: Heb je wel eens problemen met...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Schoolschrijver les 6: spannend!

  24 maart 2016

  De Schoolschrijver les 6: spannend! Het was een spannende week op mijn Schoolschrijversscholen. Na het bekijken van de gedichten van vorige week, gingen we namelijk spannend schrijven! De eerste opdracht was de opmaat. Beschrijf de route van je slaapkamer...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Skoalskriuwer en oar nijs

  20 maart 2016

  De Skoalskriuwer en oar nijs Der barde in protte dizze wike. Ofrûne moandei krige ik nijs dêr’t ik my oer stilhâlde moast oant it yn de krante stie. Gelokkich wie dat sneon safier. Myn boek ‘Trettjin dagen om in spetterjend feest...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De viool reist verder

  12 maart 2016

  De viool reist verder We hebben contact gehouden, Lilan en ik. Eerst via facebook, later via mobiel bellen en appen. Bijvoorbeeld als er problemen waren, en die kwamen natuurlijk. Want wie heeft ze niet af en toe? Maar ook...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Schoolschrijver, les 3: geheimen

  18 februari 2016

  De Schoolschrijver, les 3: geheimen Als je begint op een school, als leerkracht of als Schoolschrijver, is het altijd even wennen. Aan de school, de leerkrachten, de kinderen, de cultuur, de omgang met elkaar, aan alles. Soms gaat dat...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • De Schoolschrijver les 2: vragen en tegenstellingen

  10 februari 2016

  De Schoolschrijver les 2: vragen en tegenstellingen Goed nieuws over De Schoolschrijver! Deze week waren directeur Annemiek Neefjes en Lydia Rood, allereerste Schoolschrijver, bij Koffietijd om te vertellen over het ontstaan en het vervolg ervan. Als je dit filmpje...

  Lees meer
  Hanneke de Jong