home

Nijs Nieuws Nijs Nieuws Nijs

 • In nije dei, in nije wei

  22 oktober 2021

  In nije dei, in nije wei Noait te âld om te learen ek al hie dit fansels folle earder kind. Mar ik koe it sûnder, oant no. Krekt myn earste PPP makke en opstjoerd. Power Point Produkt. Foar de lessen...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Berneboekewike 2021 en mear!

  5 oktober 2021

  Berneboekewike 2021 en mear!   It is wer berneboekewiketiid. Fansels hie ik graach op sjou gien by skoallen lâns om foar te lêzen en te fertellen. It leafst út It Ferbeane Boek om’t dat in echt boek is om...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Simmer 2021

  23 juni 2021

  Simmer 2021   Dizze simmer wurdt oars as de foarigen. Dit jier gjin operaasje mear yn it sicht, allinnich fierdergean mei oefenjen en kondysjetrenen. It giet boppe ferwachting! Op fakânsje gean ik net, mar in simmer dy’st foar in...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • It Ferbeane Boek, verrassing!

  27 maart 2021

  It Ferbeane Boek, verrassing! Je hebt een boek in je hoofd, een Frysk kinderboek. Niet gek, want het wemelt in je hoofd van Fryske berneboeken. Het moet een boek vol fantasie worden en als je begint, heb je eigenlijk...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Lêspromoasje: boek in skriuwer!

  10 februari 2021

  Lêspromoasje: boek in skriuwer!     No’t de skoallen wer los binne en ik begjin op te knappen nei 4 operaasjes (nije knibbels en heupen) kin ik op skoallen en biblioteken fertelle oer myn boeken. Bij De Schrijverscentrale kinst my boeke...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Earste reaksjes op It Ferbeane Boek

  16 januari 2021

  Earste reaksjes op It Ferbeane Boek   As der in nij boek yn ’e winkel leit, ha ik it leafst de oare deis reaksjes. Mar sa wurket dat fansels net, dêr moatst op wachtsje en dat duorret lang! Lit...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Dag 2020, welkom 2021

  30 december 2020

  Dag 2020, welkom 2021 We zitten op hetzelfde plekje als vorig jaar: in een stille boomgaard aan de Lek. Bij oude appelbomen, waar een enkele al ligt te wachten om dor hout te worden. In dat huisje maakte ik...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Korona: is It Ferbeane Boek ferbean?

  17 december 2020

  Korona: is It Ferbeane Boek ferbean?   Dit jier hat foar my twa boeken opsmiten: ‘Sis my wa’t ik bin’ en ‘It Ferbeane Boek’. In geweldich jier, soe’st sizze. Mar nee, beide boeken kamen út yn de tiid dat...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • It is der: It Ferbeane Boek!

  11 december 2020

  It is der: It Ferbeane Boek!   Foar in skriuwer is it altyd in momintsje; it doaske of de doaze, dat hinget fan de dikte fan it boek ôf, leit stiif ticht foar dy op ‘e tafel. En al...

  Lees meer
  Hanneke de Jong
 • Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2)

  1 december 2020

  Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2) Oare wike, krekt nei Sinteklaas, mar rojaal foar de krystdagen, komt myn nije boek út. In boek om kado te dwaan, foar kryst of de krystfakânsje, foar elk dy’t in aaklik jier achter de...

  Lees meer
  Hanneke de Jong