Lêzingen

Lêzingen

home_8_Foarlêze_lyts

Foar skoallen, ferienigingen en oare organisaasjes fersoargje ik graach lêzingen of workshops oer lêzen en skriuwen. Oer datum, plak, tiid, ynhâld ensfh kinne jo kontakt opnimme mei deschrijverscentrale.nl .