Lêzingen

Lêzingen

home_8_Foarlêze_lyts

Foar skoallen, ferienigingen en oare organisaasjes fersoargje ik graach lêzingen of workshops oer lêzen en skriuwen. Oer datum, plak, tiid, ynhâld ensfh kinne jo fia it kontaktformulier jo winsken witte litte.