Ferskaat

Ferskaat

Ferhalen

Losse ferhalen ha ik skreaun foar ûo de bondels Frij as in fûgel, Nachtboek, Sinteklazeboek, De fersierde krystbeam en In hânfol geiten

Toaniel

As de noardewyn gûlt (Sinteklazemearke/musical)
It swurd fan Grutte Pier (Sinteklazemearke/musical)
Tusken tolve en ien oere (Sinteklazemearke/musical)
Koezels yn it Trollebollebosk (Sinteklazemearke/musical)
Doe’t de mûtse fan de kening skeef stie (Sinteklazemearke/musical)
De segen mei it jild (mei Simy Sevenster, nijjiersrevue)
500!!! (mei Simy Sevenster, nijjierssrevue)

various_5_Hanneke_SK_priis

Fryske prizen

1990 : Rely Jorritsma-priis foar ferhaal It wetter oan ‘e lippen
2000 : Sulveren Spjelde berneboekesjuery foar De lêste brief
2006 : Sterke skouders komt op de IBBY list of honour (International Board on books for Young People)
2007: Sterke skouders nominearre foar de Simke Kloostermanpriis
2010 : Simke Kloostermanpriis (3-jierlikse priis foar it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek) foar Salsafamke; sjoch hjir foar it sjueryrapport.
2016: Simke Kloostermanpriis foar ‘Trettjin dagen om een spetterjend feest te organisearjen’

2017: Wês net bang, (mar wol foarsichtich) op de list fan White Ravens

Nederlânske prizen

2002 : Eervolle vermelding van de Zoenjury van de CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) foar De laatste brief