Winkeltsje

Winkeltsje

De folgjende boeken binne net mear yn de winkel te krijen, mar wol fia mij. Lit my fia in berjochtsje witte hokker boek ast ha wolst en dan stjoer ik it dy ta. Alle boeken kostje, ynklusyf ferstjoeren, 10 euro.

Foar skoallen dy’t mear as 10 eksimplaren bestelle, jilde oare tariven. Ynfo fia in berjochtsje.

De betoverhoed

It ear fan Sven

De leste brief

Sterke skouders (earste druk, de twadde is wol te keap yn de winkel)

Salsafamke