Earste reaksjes op It Ferbeane Boek

Earste reaksjes op It Ferbeane Boek

Earste reaksjes op It Ferbeane Boek

 

As der in nij boek yn ’e winkel leit, ha ik it leafst de oare deis reaksjes. Mar sa wurket dat fansels net, dêr moatst op wachtsje en dat duorret lang! Lit stean ast hopest op in stikje yn in krante of in blêd. Want resinsjes oer in berneboek, hielendal yn it Frysk, hoechst amper mear te ferwachtsjen. Sels yn it Nederlânsk is dat hurd achterút buorke en dat is spitich, want in besprek kin minsken, heiten, memmen, pakes en beppes nochris op in idee bringe. It Friesch Dagblad is de positive útsûndering, Toin Duijx mei alle sneonen in side folskriuwe oer berneboeken!

Hoe moatte minsken yn koronatiid, as se net nei harren favorite boekhannel meie en dus de boeken net sjogge, hoe moatte se dan witte dat der in nij boek is? In skriuwer hat syn/har webside om te promoatsjen, en sil fia de sosjal media it boek ûnder de oandacht besykje te bringen. Der binne skriuwers dy’t hiel handich mei filmkes omgûchelje; safier bin ik noch net. Komt wol! Dus wie ik hiel bliid dat de earste har melde mei har besprekking op Goodreads: Hella Kuipers, skriuwcoach. Se skreau dit:

Ik ben toch zo blij dat ik Fries kan lezen. Friese boeken geven me altijd zo’n thuisgevoel. Extra leuk in dit geval dat er een meisje in voorkomt dat ‘gewoon’ Nederlands spreekt. Precies zoals ik het altijd heb gedaan, bij de schoonfamilie en bij pake en beppe thuis. Want verstaan gaat even goed als lezen.
Het Verboden Boek gaat over Fedde die het verpoft (ik houd er ook van om Friesismen te gebruiken) om te leren lezen. Best zorgelijk voor een jongen in groep 5, helemaal als zusje Jildou hem in groep 3 al voorbijstreeft. 
Dan vindt hij in het geheimzinnige, rommelige huisje van buurman Jan een boek met grote sloten. Stel je voor dat je z’n boek lezen kon! Moet je wel eerst het sleuteltje vinden … Samen met vriendin Feyza gaat hij zoeken als buurman niet thuis is. En ja, hij vindt de sleutel. Hij draait met veel moeite het slot open – en dan gebeurt het. De hele wereld lijkt wel te schudden en het voelt of hij in een diep gat valt …
Daar begint het grote avontuur van Fedde, dat over lezen én schrijven gaat. Het boek bevat meerdere sloten, en steeds moet hij een lees- of een schrijfopdracht vervullen om verder te kunnen. Hij krijgt gezelschap van hond Smycht en poes Skarlún. Steeds komt hij in een nieuwe wereld terecht, waar hij moet uitvinden wat er gebeurt. 
De belevenissen zijn ontzettend spannend. Als volwassen lezer krijg je denk ik meer mee van waar het boek werkelijk over gaat: over hoe belangrijk lezen is, en hoe bijzonder het werk van de schrijver die je van alles kan laten beleven. Maar kinderen zullen in elk geval zien hoe léuk lezen is, en hoeveel je misloopt als je dat niet kan.
Het boek is fantastisch geïllustreerd door Monique Beijer.

Dêr wie ik bliid mei!

Op sneon 16 jannewaris bespruts Martsje de Jong û.o. myn boek op Omrop Fryslân. Foar dejingen dy’t it net heard ha, is hjir de link fan it earste oere Op en Ut. https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/op-ut-fan-16-jannewaris-2021-0900  Mei it wiisfingerke fan it hantsje it lyntsje hielendal links boppe it lûdsprekkerke (yn ‘e hoeke) nei rjochts slepe. It besprek fan It Ferbeane Boek begjint op minút 47.58, dat is efkes foarby 3/4, nei it mankelike liet fan Gurbe Douwstra.

Man en ik harken tegearre nei Martsje har ferhaal dat oer myn skriuwerij en It Ferbeane Boek gie. Ik wie der stil fan! Al dy tiid dat ik allinnich mei Fedde omtyske, soe it wol nei te kommen wêze foar lêzers dy’t miskien in wat kalmere holle ha as ik, twifele ik. Nei it besprek fan Hella en fan Martsje, doch ik dat net mear. Dit boek is krekt makke foar dizze tiid dêr’t wy sa min mooglik de doar út meie. Yn It Ferbeane Boek draait it net om de wurklikheid sa’t wy dy alle dagen meimeitsje, mar om de fantasije. Sa’t Martsje seit: ‘As Fedde de earste kaaie omdraaid hat, wurdt er meisûge it boek yn.’

Ik soe sizze, belje de boekhannel of sykje kontakt fia ynternet en bestel it boek. Oare wike kinne ek jim yn dy nije wurklikheid bedarje. Lês it foar, oan de bern, de bernsbern, oan in oar of oan dysels. Silst dy grif fermeitsje en wa wit, wolst sels ek de penne wol ris op papier sette. Gewoan dwaan!