Lêspromoasje: boek in skriuwer!

Lêspromoasje: boek in skriuwer!

Lêspromoasje:

boek in skriuwer!

 

 

Yn maart, april en maaie fan dit jier kinst my fergees boeke by De Schrijverscentrale sadat ik nei dyn skoalle of biblioteek komme kin om te fertellen en te wurkjen oer myn boeken. Der is subsydzje beskikber steld foar lêspromoasje! Ik sil graach nei dy takomme, as it kin sels en oars digitaal, om dy al myn skriuwersgeheimen út de doeken te dwaan.

 

Foar de groepen 3 en 4 kin ik fertelle oer De Bonsterkes op ‘e terp, Gers op it dak en Yn de rimboe.

 

 

Foar groep 5 en 6, 7 en 8 is krekt yn 2020 it spannende It Ferbeane Boek útkaam. Tinkst dat lêzen saai is? Fedde, de haadpersoan fan It Ferbeane Boek, wit, en do ek as’t it boek út hast, dat dat net wier is. Lêze is spannend en grappich en moai!

Foar groep 7 en 8 ha ik ferline jier yn ferbân mei 75 jier frijheid Sis my wa’t ik bin skreaun. It giet oer in Joadske jonge dy’t pas op syn 13de heart dat syn âlden net syn biologyske âlden binne. Dan stiet syn libben op ‘e kop. Heksegrytta giet oer pesten, freonskip en oars wêzen. Oer beide boeken falt in soad te fertellen en meist my it himd fan it gat freegje.

Mear kist fine op Facebook. Dwaan hear!