Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2)

Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2)

Ynkoarten: It Ferbeane Boek (2)

Oare wike, krekt nei Sinteklaas, mar rojaal foar de krystdagen, komt myn nije boek út. In boek om kado te dwaan, foar kryst of de krystfakânsje, foar elk dy’t in aaklik jier achter de rêch hat of gewoan foar dysels, om op te fleurjen. Want fan in moai boek knapst altyd op. Wêr giet it oer?

Fedde is 8 en sit yn groep 5. Alle oare bern fan de klasse lêze en hy net. Hoe kin dat? Juf en heit en mem ha gjin idee. Fedde is net dom, al fynt er dat sels faak wol. Fedde kin oare dingen: rekkenje en foaral tekenje. As de oare bern in opstel skriuwe, tekenet hy in stripverhaal, want fantasy hat er genôch.

As er fan mem in pantsje sop bringe moat oan de (aparte) buorman sjocht er in hiel âld boek lizzen, mei in sulveren slot derop. Dat boek wol er daliks beetpakke. Foar it earst soe er sels lêze kinne wolle. As er de hân der nei útstekt komt buorman krekt de keamer yn en snaut: ‘Wat moat dat? Dat boek is foar dy ferbean!’

It boek lit Fedde net los, hy wol der yn sjen en leafst lêze. Mar der sit gjin kaike by en hy kin net lêze. Wa soe him helpe kinne?
Hy freget Feyza, dy’t by him yn ’e strjitte wennet en by him yn it lokaal sit. Sy wit wol fan syn lêsellinde. Se wol him helpe mei It Ferbeane Boek, mar allinnich as sy him lêzen leare mei. Dat prate se ôf.
Op in dei freget buorman oft er op de poes passe wol. Dat komt goed út! Dy middeis geane Fedde en Feyza tegearre nei syn hûs. En wat se dan fine…

It Ferbeane Boek is geskikt foar lêzers fan 8 jier ôf, mar it is ek in moai boek om foar te lêzen. Troch heit of mem, pake of beppe of yn de klasse. It is in boek mei humor, spanning en in protte fantasy. En net te ferjitten: mei prachtige yllustraasjes fan Monique Beijer!