Ynterview Ensafh

Ynterview Ensafh

Ynterview Ensafh

 

Yn de tiid fan de Simke Kloostermanpriis, maaie 2016, ha ik de noadige ynterviews jûn. Doe’t de fraach fan Ensafh lêstendeis kaam om in ynterview, wie ik ferbaasd, der wie ommers gjin nijs. Op myn fraach wêr’t it oer gean soe, wie it antwurd: oer dyn oeuvre en oer De Skoalskriuwer.

Oer De Schoolschrijver kin ik altyd wol fertelle, om dat oeuvre moast ik laitsje. Neffens my bin ik krekt mei skriuwen begûn, sûnt ik oars net mear wurkje! Fansels wit ik dat ik in oantal boeken skreaun ha, mar it fielt oars. It earste jier moast ik op gleed komme en dêrnei kaam de drokte fan de priisútrikking derby. Gelokkich krige ik yn juni in skriuwopdracht fan Lês No, dêroer letter mear, en dat trune my oan om echt wurk fan it skriuwen te meitsjen. Soms wol it foar gjin meter, dat heart derby. Soms moat ik gewoan trochskriuwe, ek al wit ik dat it net echt goed is. Mar foardatst skrasse kinst, moatst it earst skreaun ha. Der is gjin ôflieding fan wurk fan bûten.

Hjir earst it grutte ynterview fan Ensafh. Mei foto’s. Sjoch op Ensafh. Ast dat lêzen hast, witst omtrint alles fan my.