In nije dei, in nije wei

In nije dei, in nije wei

In nije dei, in nije wei

Noait te âld om te learen ek al hie dit fansels folle earder kind. Mar ik koe it sûnder, oant no. Krekt myn earste PPP makke en opstjoerd. Power Point Produkt.
Foar de lessen op de AMS, hjir hast om ‘e hoeke, yn novimber.
2 x 2 oeren Havo 2 en 2 x 2 oeren TL2 yn it ramt fan de Ferhaletún: hoe skriuwst in ferhaal?
Oer it bouwen fan in feest (mei tûkelteammen) yn plm. 500 wurden.
En oer ferskillende perspektiven foar ien ferhaal. Sa as Sis my wa’t ik bin en it Nederlânsktalige jeugdboek dat kommende maitiid ferskynt.
Soene se der nocht oan ha? Ik wol!