Heksegrytta

Heksegrytta  (2017)

 Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere krêften hawwe?

Heksegrytta is in ferhaal oer freonskip en oer hoe’tsto dy in hâlding joust yn in klasse wêr’t nimmen dy kin. Soms dochst eat wat ferkeard útpakt en barre der dingen dy’tst fan te foaren noait betinke koest.

It tema fan de Berneboekewike 2018 is Freonskip. Heksegrytta slút dêr prachtich op oan! Hoe is it om freonen te hawwen? Of om se kwyt te reitsjen? Hoe is it as’t allinnich yn ‘ e klasse komst te stean? Allegearre fragen dy’t yn Heksegrytta oan bod komme en dat yn in spannend ferhaal! Fansels wol ik dêr graach oer fertelle, foarlêzen en oer wurkje, op skoallen, yn biblioteken of boekhannels. In programma stalle wy yn oerlis gear. Sjoch op myn side by de Schrijverscentrale.